Start • strona główna • godziny ponadwymiarowe
wynagrodzenia nauczycieli
 
  godziny ponadwymiarowe

Katowice, dn. 10 grudnia 2010r.


Sprawdź, jak dyrektor płaci Ci za godziny ponadwymiarowe.... ?

Przez godziny ponadwymiarowe rozumie się przydzielone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych i ujęte w planie organizacyjnym szkoły.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, późn.zm.) organ prowadzący, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Ustalanie przez dyrektora szkoły, za jakie godziny ponadwymiarowe nauczycielowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, jest przekroczeniem uprawnień ustawowych. Nauczycielowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę ponadwymiarową, natomiast w przypadku godzin niezrealizowanych wynagrodzenie przysługuje na mocy przepisów prawa pracy, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Wynagrodzenie nauczycieli za Dzień Edukacji Narodowej oraz rekolekcje winno być naliczane z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych.

Dzień Edukacji Narodowej nie jest dla nauczyciela dniem wolnym od pracy. Podobnie dni rekolekcji nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli- zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach nauczyciel jest zobowiązany do zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków w drodze z i na rekolekcje.

W obu przypadkach nauczyciel może być pozbawiony możliwości przepracowania godzin ponadwymiarowych, ale korzysta z przepisów dotyczących pracowników pozostających w gotowości do pracy. Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okreśie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy przy ustalaniu wynagrodzenia określonego procentowo w celu obliczenia wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeśli pracownik był gotów do jej wykonania oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (art. 81 § 1 oraz art. 151 § 3 Kp ).

Analogicznie należy obliczać wynagrodzenie nauczycieli za dni rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

Nauczyciel zobowiązany jest do uczestniczenia w przeprowadzaniu sprawdzianu w szkole podstawowej, egzaminu w gimnazjum i egzaminu maturalnego- z wyjątkiem części ustnej. Zachowuje więc prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, jeśli w arkuszu organizacyjnym szkoły przewidziano te godziny w tych dniach.

Wycieczki szkolne są realizacją zadań statutowych szkoły, a dla nauczyciela obowiązkiem wynikającym z art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. Nie ma więc żadnych podstaw, by pozbawić nauczyciela wynagrodzenia za przydzielone mu godziny ponadwymiarowe.

W przypadku nauczyciela korzystającego z urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem przy obliczaniu jego wynagrodzenia za ten dzień też należy uwzględnić godziny ponadwymiarowe.


Bożena Sokołowska

 

Artykuł został opracowany na podstawie odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej- z upoważnienia ministra na interpelację nr 9686 w sprawie rozliczania i organizacji pracy nauczyciela w godzinach nadliczbowych z dnia 10 czerwca 2009r.

© Copyright 2008 – 2017 Związek Zawodowy Oświata
Rejestr dzienników i czasopism poz 2124
Serwis należy do Związku Zawodowego Oświata    
Redaktor naczelna: Bożena Sokołowska