Start • o nas • składka
składka związkowa

0,75% podstawy wynagrodzenia zasadniczego brutto - dla członków pracujących
- nauczyciel stażysta - 16,99 zł
- nauczyciel kontraktowy - 17,48 zł
- nauczyciel mianowany - 19,85 zł
- nauczyciel dyplomowany - 23,32 zł
- prac. samorząd. (np. podst. 1 200 zł) - 9,00 zł

1,00 zł miesięcznie - dla emerytów i rencistów

0,50% podstawy wynagrodzenia zasadniczego brutto - dla małżonków, gdy oboje są członkami Związku

0,50% podstawy wynagrodzenia zasadniczego brutto - dla członków Związku dla którychi wymiar czasu pracy u conajmniej dwóch pracodawców, których wskazali w deklaracjach członkowskich, wynosi conajmniej półtorej etatu.

Uwaga! – zarząd jednostki zakładowej może obniżyć wysokość składki na wniosek członka Związku, zaopiniowany pozytywnie przez organ wykonawczy podstawowej jednostki organizacyjnej.
 
4 kwietnia 2012r.

Co należy wiedzieć o składce związkowej ?

1. Członkowie Związku opłacają składkę związkową za pośrednictwem pracodawcy – pracodawca na podstawie wniosku jednostki zakładowej związku oraz oświadczenia pracownika o wyrażaniu zgody na potrącanie z wynagrodzenia składki przekazuje ją na wskazany przez Związek rachunek bankowy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zarząd jednostki zakładowej może wyrazić zgodę na inny niż opisany w pkt. 1 sposób opłacania składki. Wówczas zamiast oświadczenia, członek Związku dołącza do deklaracji członkowskiej wniosek, w którym uzasadnia konieczność opłacanie składki bez udziału pracodawcy – bezspośrednio na rachunek bankowy jednostki zakładowej.

3. Termin opłacania składki związkowej za miesiąc kalendarzowy to ostatni dzień tego miesiąca – pracodawcy przekazują z reguły składki związkowe od nauczycieli w pierwszych dniach miesiąca, a od pracowników samorządowych w ostatnich dniach miesiąca. Członek związku opłacający infdywidualnie składkę związkową może dokonywać wpłat do końca miesiąca.

4. W przypadku braku wpłaty składki związkowej za okres trzech miesięcy członkowi Związku zostaje wyznaczony, zgodnie z par. 11 ust 2 Statutu Związku, miesięczny termin uregulowania zaległości.

5. Wyznaczenie terminu, o którym mowa w pkt 4, następuje poprzez wysłanie wiadomości na jedną z form kontaktu wskazaną w deklaracji członkowskiej:
            e-mail na adres poczty elektronicznej,
            sms na numer telefonu komórkowego,
            list polecony na adres do korespondencji.

6. Bieg terminu, o którym mowa w pkt 4, rozpoczyna się w dniu nadania jednej z wiadomości, o których mowa w pkt 5.

Zarząd Związku
© Copyright 2008 – 2017 Związek Zawodowy Oświata
Rejestr dzienników i czasopism poz 2124
Serwis należy do Związku Zawodowego Oświata    
Redaktor naczelna: Bożena Sokołowska