Start • strona główna • urlop zdrowotny
urlop zdrowotny
 
  urlop zdrowotny

Urlop zdrowotny,
łaska dyrektora czy prawo nauczyciela ?

Zgodnie z przepisem określonym w art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony , po przepracowaniu w szkole co najmniej 7 lat dyrektor udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

Do okresu siedmioletniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku niezdolności do pracy dłuższej niż 6 miesięcy okres pracy przedłuża się o ten okres.

Wymóg zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć dotyczy chwili składania wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. To, czy później nauczycielowi zostanie ograniczone zatrudnienie albo czy wcześniej był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, nie ma tu żadnego znaczenia. W chwili ewentualnego rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel spełnia wszelkie warunki i dyrektor szkoły nie ma podstaw, by odmówić mu prawa do takiego urlopu.

Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może zostać udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Ograniczenie możliwości skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia lub czasu jego trwania nie zależy od rodzaju emerytury, z jakiej nauczyciel ma prawo skorzystać.

Urlop dla poratowania zdrowia jest udzielany na podstawie orzeczenia lekarskiego, w którym lekarz stwierdza konieczność jego udzielenia i określa okres, na jaki ma być udzielony. Od orzeczenia lekarskiego przysługuje odwołanie. Odwołać może się zarówno nauczyciel jak i dyrektor, gdy uzna orzeczenie lekarskie za bezzasadne. W takiej sytuacji dalsze postępowanie leży w gestii lekarza prowadzącego.

Podmiotem, któremu przysługuje uprawnienie do wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, jest wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela.

Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych. Nie przysługują mu jedynie dodatki: motywacyjny, funkcyjny i za trudne warunki pracy.

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia złamania tego zakazu przez nauczyciela dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

© Copyright 2008 – 2017 Związek Zawodowy Oświata
Rejestr dzienników i czasopism poz 2124
Serwis należy do Związku Zawodowego Oświata    
Redaktor naczelna: Bożena Sokołowska