Start • o nas • jak wstąpić
Z ZAPISÓW STATUTU
§ 10 ust. 1.  Członkostwo nabywa się z chwilą podjęcia przez właściwy zarząd jednostki zakładowej uchwały o przyjęciu do Związku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, po uprzednim złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.
§ 10 ust. 2.  Zarząd koła lub grupa związkowa mogą wyrazić w stosunku do kandydata umotywowane zastrzeżenia. Zarząd Związku określa tryb wyrażania zastrzeżeń do kandydatów przez podstawowe jednostki organizacyjne.
§ 10 ust. 3.  Od decyzji zarządu jednostki zakładowej o nieprzyjęciu do Związku kandydatowi przysługuje odwołanie do Zarządu Związku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji zarządu jednostki zakładowej
§ 10 ust. 4.  Decyzja w sprawie nieprzyjęcia do Związku nie może być spowodowana względami religijnymi, rasowymi, politycznymi ani przynależnością kandydata do partii politycznej, organizacji społecznej lub zawodowej
4 kwietnia 2012r.
jak się do nas przyłączyć?

– należy wypełnić deklarację członkowską oraz oświadczenia: o wyrażeniu zgody na potrącanie przez pracodawcę składki związkowej i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie wypełnione dokumenty przesłać do siedziby Związku,

– jeżeli w zakładzie pracy (szkole, placówce) będziesz jedynym członkiem Związku, zostaniesz przedstawicielem Związku w Twoim zakładzie pracy,

– gdy do Związku w zakładzie pracy należeć będą co najmniej dwie osoby powołamy grupę związkową, Wybrani przez jej członków: przewodniczący i wiceprzewodniczący będą reprezentować Związek wobec pracodawcy, w zakresie przekazanych im przez zarząd międzyzakładowy upoważnień,

– gdy do związku w zakładzie pracy należeć będzie co najmniej pięć osób lub co najmniej 10% ogólnej liczby zatrudnionych w nim osób, powołamy koło związkowe, które po zakończeniu rejestracji oraz dokonaniu wyboru zarządu koła, będzie jednostką posiadającą osobowość prawną – zarząd koła będzie realizował uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przekazane przez zarząd międzyzakładowy,

– jeżeli chcesz wstąpić do Związku, a w zakładzie pracy w którym pracujesz, jest już koło lub grupa związkowa naszego Związku, organy wykonawcze tych jednostek mają prawo wyrazić w stosunku do Twojej osoby umotywowane zastrzeżenia.

– każdy członek Związku korzysta z obrony związkowej, a osoby reprezentujące Związek wobec pracodawców z ochrony zatrudnienia

zarząd Związku
© Copyright 2008 – 2017 Związek Zawodowy Oświata
Rejestr dzienników i czasopism poz 2124
Serwis należy do Związku Zawodowego Oświata    
Redaktor naczelna: Bożena Sokołowska