Start • o nas • jak wystąpić
Z ZAPISÓW STATUTU
§ 11. ust. 1.   Członkostwo w Związku ustaje z powodu:
   1) dobrowolnego wystąpienia członka Związku,
   2) skreślenia z listy członków na skutek niepłacenia składek przez okres trzech miesięcy,
   3) wykluczenia za nieprzestrzeganie statutu lub inne działania na szkodę Związku i jego członków,
   4) śmierci członka Związku.
§ 11. ust. 2.  Decyzję w sprawie skreślenia z listy członków na skutek niepłacenia składek, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podejmuje zarząd właściwej jednostki zakładowej, po wyznaczeniu członkowi dodatkowego terminu 1 miesiąca na uregulowanie zaległości.
§ 11. ust. 3.  Decyzję w sprawie wykluczenia członka Związku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, podejmuje zarząd właściwej jednostki zakładowej na wniosek zarządu podstawowej jednostki organizacyjnej lub członka Związku w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 11. ust. 4.  Od decyzji zarządu właściwej jednostki zakładowej, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do Zarządu Związku w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji. Decyzja Zarządu Związku jest ostateczna.

Miejscowość, data  

  Nazwisko i imię
  stanowisko

Pracodawca

(stanowisko, zakład pracy)

  Informuję, że z dniem ................. zrezygnowałam z członkostwa w Związku Zawodowym Oświata i w związku z powyższym związek ten nie jest już uprawniony do reprezentowania moich praw i interesów wobec pracodawcy. Ponadto cofam swoją zgodę na potrącanie z mojego wynagrodzenia składki związkowej i przekazywanie jej na rachunek bankowy związku.

podpis pracownika

  Do wiadomości:
    Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Oświata


Jak zrezygnować
z członkostwa
w związku?

Często rezygnacji z członkostwa w związku zawodowym towarzyszy obawa o konsekwencje takiej decyzji.
Tymczasem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych mówi: "Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych." O ile można uzasadnić przyjęcie do Związku żądaniem wypełnienia deklaracji w celach ewidencyjnych, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub zobowiązania się do przestrzegania prawa związkowego, o tyle wystąpienie z dobrowolnej organizacji nie może być uzależnione od zgody wyrażonej przez związek lub pracodawcę.
Pozostaje jednak do uregulowania sprawa składki związkowej, którą w deklarowanej przez członka wysokości pracodawca przekazuje na rachunek bankowy związku. Art. 33 1 ustawy o związkach zawodowych jednoznacznie umożliwia pracodawcy pobieranie tej składki nie tylko na wniosek związku ale i na podstawie pisemnej zgody pracownika. Tak więc cofnięcie takiej zgody przez pracownika (np. jak w powyższym piśmie) jest dla pracodawcy wiążące.

Co z tego wynika?

Pracodawca po otrzymaniu powyższego pisma nie tylko nie może dalej potrącać pracownikowi składki związkowej, ale od tej pory nie ma prawa współdziałać ze związkiem w sprawach dotyczących pracownika. Pracownik powinien złożyć pismo pracodawcy, a egzemplarz pisma zawierający potwierdzenie odbioru przez pracodawcę, skopiowac i przesłać związkowi zawodowemu, którego przestał byc członkiem. Nic nie stoi już na przeszkodzie, aby statutowy organ związku skreślił pracownika z listy swoich członków.

Uwaga !!!

Przestrzegamy przed dopuszczeniem do sytuacji, gdy pracodawca będzie mógł uznać, że pracownik jest członkiem więcej niż jednego związku, bo wówczas nie ma on obowiązku do współdziałania w sprawie pracownika z żadnym ze związków.


© Copyright 2008 – 2017 Związek Zawodowy Oświata
Rejestr dzienników i czasopism poz 2124
Serwis należy do Związku Zawodowego Oświata    
Redaktor naczelna: Bożena Sokołowska