Start • strona główna • działalność socjalna

Regulamin przyznawanie
w zamian za zasady korzystania ze środków z zfśs

Gdyby regulamin zawierał warunki i zasady korzystania ze środków Funduszu oraz zasady przekazywania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, przyznawanie świadczeń ograniczyłoby się do sprawdzenia przez pracodawcę, czy pracownik spełnia warunki uprawniające go do uzyskania świadczenia, a dopiero w przypadku wystąpienia wątpliwości pracodawcy, co do prawdziwości danych zawartych we wniosku, mógłby on zażądać stosownych zaświadczeń. Po zweryfikowaniu wniosku pozostawałoby jedynie wypłacić pracownikowi świadczenie. Powołanie komisji rodzi natomiast konieczność opracowania zasad podejmowania decyzji przez komisję, a to z kolei rodzi odpowiednie zapisy we wnioskach, nie mówiąc już o pisaniu protokołów z czynności działania organu kolegialnego. Ponadto umieszczenie w regulaminie zapisu, że regulamin określa zasady przyznawania środków Funduszu (w zamian za zasady korzystania) powoduje, że pracownik nabiera przekonania, że świadczenie socjalne jest przyznawane uznaniowo (uznanie członków komisji), a nie jest świadczeniem należnym, wypłacanym, jeżeli sytuacja materialna i życiowa uprawnia pracownika do skorzystania z odpowiedniej formy pomocy, dopłaty, świadczenia.

© Copyright 2008 – 2017 Związek Zawodowy Oświata
Rejestr dzienników i czasopism poz 2124
Serwis należy do Związku Zawodowego Oświata    
Redaktor naczelna: Bożena Sokołowska