Na koniec rozważań!

Jedynym kryterium, jakim powinno się kierować przy podziale środków Funduszu powinno być kryterium socjalne. Art. 53 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela określa zasadę, w myśl której pracodawca z odpisów dokonanych na podstawie Karty Nauczyciela i ustawy o zfśs tworzy jeden Fundusz (dla nauczycieli i pracowników samorządowych). Głównym zadaniem Funduszu jest wyrównywanie sytuacji materialnej pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy (szkole, placówce oświatowej). Zasada ta wyklucza roszczenie osób uprawnionych do korzystania z Funduszu do otrzymania świadczeń i dopłat w wysokości równej dokonanemu odpisowi. Gwarancją prowadzenia sprawiedliwej i efektywnej działalności socjalnej jest zgodny z prawem regulamin, a w zakładach pracy, które obejmują swoim działaniem zakładowe organizacje związkowe również przyznawanie świadczeń Funduszu w uzgodnieniu z tymi organizacjami w oparciu o zgodne z przepisami zasady. W części serwisu przeznaczonej dla ogniw organizacyjnych Związku Zawodowego Oświata zamieszczone zostaną przykłady rozwiązań, które w ocenie Związku spełniają ideę Funduszu.

© Copyright 2008 – 2017 Związek Zawodowy Oświata
Rejestr dzienników i czasopism poz 2124
Serwis należy do Związku Zawodowego Oświata    
Redaktor naczelna: Bożena Sokołowska